VisitorData

Volledig en actueel inzicht in statistische gegevens van verblijfsbezoekers op het niveau van de gemeente.

De huidige databronnen van het CBS en de gemeente zijn niet up to date en leveren een incompleet beeld op waardoor het lastig is goede analyses en prognoses te maken.

Wat doet VisitorData?

Alle hotels in Amsterdam zijn verplicht een register bij te houden en daarin bepaalde gegevens vast te leggen over hun gasten. Binnen de gemeente wordt op dit moment weinig met deze data gedaan. Daar brengt VisitorData verandering in. Samen met de gemeente heeft VisitorData een concept ontwikkeld voor het centraal en zoveel mogelijk geautomatiseerd verzamelen van bepaalde niet-privacy gevoelige gegevens. Op basis van deze gegevens genereert VisitorData actuele inzichten op het niveau van de stad en deelt deze inzichten met alle hotels via een online portal. Deze inzichten dienen als basis voor management informatie, onderzoek, marketing en stadsplanning.

Hoe werkt VisitorData?

Dagelijks communiceert het systeem van VisitorData met de hotelsystemen en worden de niet-privacy gevoelige gegevens automatisch verwerkt in een centrale database. Deze gegevens worden in de online portal omgezet tot actuele inzichten en grafieken. Hierbij is het mogelijk om verschillende invalshoeken te kiezen, bijvoorbeeld op het niveau van de stad, naar stadsdeel of naar herkomst (werelddeel/land). Het tijdvak kan naar believen worden ingesteld. Daarnaast kunnen diverse filters worden geselecteerd, zoals zakelijk versus recreatief waarbij het mogelijk is te switchen tussen gasten en overnachtingen. Alle hoteliers ontvangen een eigen login waarmee ze via een beveiligde verbinding toegang krijgen tot de online gegevens portal.

Uitrol van VisitorData

In de komende maanden zullen alle Amsterdamse hotels gefaseerd op het systeem worden aangesloten. De ambitie is om uiterlijk eind 2016 alle hotels in Amsterdam aangesloten te hebben, zodat het systeem met ingang van 2017 volledig operationeel is. In de komende hoteloverleggen zal extra aandacht worden besteed aan de uitrol van dit concept en de inzichten die dit gaat bieden voor de hotels. KHN afdeling Amsterdam is overtuigd van de waarde van dit concept en steunt het initiatief.

Vraag & antwoord

  • Is het verplicht om de gevraagde gegevens te registreren en te delen? Ja, op grond van het Wetboek van Strafrecht en de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Amsterdam zijn alle hotels e.d. verplicht een gastenregister bij te houden, daarin specifieke gegevens vast te leggen en deze te delen met de gemeente.
  • Op welke wijze is de privacy van de gegevens geborgd? Alleen niet-privacy gevoelige gegevens worden verzameld en centraal opgeslagen in een beveiligde database. Hiermee is de privacy geborgd en wordt voldaan aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit wordt ter toetsing voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Welke kosten zijn er voor hotels gemoeid met dit concept? Uitgangspunt is de kosten voor hotels zo laag mogelijk te houden. Op een aantal vlakken worden de hotels bij de uitrol van het concept ontzorgd, onder meer bij het ontwikkelen van de interfaces zodat aangesloten kan worden bij de meest gebruikte hotelsystemen.
  • Hoe wordt geborgd dat er geen concurrentiegevoelige informatie vrijkomt? In de online portal wordt bij het selecteren van de filters gecontroleerd dat de getoonde inzichten niet herleidbaar zijn tot individuele hotels.Daarnaast zal de data die in de centrale database wordt opgeslagen, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd tegen datahacking.
  • Welke inzichten kunnen op basis van de gegevens worden verkregen? De online portal biedt actuele en gedetailleerde inzichten, waarbij verschillende invalshoeken, tijdvakken en filters kunnen worden geselecteerd. Deze inzichten kunnen als basis dienen voor gerichte marketing maar kunnen ook worden gebruikt als basis voor management informatie.

Geïntresseerd in VisitorData

Laat uw gegevens achter en krijg informatie opgestuurd.