VisitorData

Volledig en actueel inzicht in statistische gegevens van verblijfsbezoekers per gemeente.

De huidige databronnen die gemeenten gebruiken, zijn vaak niet up to date en leveren een incompleet beeld op waardoor het lastig is goede analyses en prognoses te maken.

Wat houdt het digitale nachtregister in?

Als logiesverstrekker bent u verplicht een nachtregister bij te houden en daarin bepaalde gegevens vast te leggen over uw gasten. De afgelopen jaren is er weinig met deze gegevens gedaan en daar wil de gemeente verandering in brengen. Hiertoe wordt een digitaal nachtregister ingevoerd, waarop alle logiesverstrekkers worden aangesloten. Dit houdt in dat logiesverstrekkers op dagniveau een vaste set van niet-privacy gevoelige gegevens delen: aantal gasten, woonland en -plaats, dag van aankomst, dag van vertrek, hoofdreden van bezoek (business of leisure). De eerste vijf gegevens komen voort uit wet- en regelgeving omtrent het nachtregister. In afstemming met de Amsterdamse hoteloverleggen en op verzoek van KHN is hoofdreden van bezoek toegevoegd om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van business en leisure gasten. De hoteloverleggen hebben hun medewerking toegezegd en KHN is actief supporter van het digitale nachtregister.

Hoe zit het met privacy e.d.?

Het digitale nachtregister is ontwikkeld o.b.v. de volgende uitgangspunten:

 • Efficiency: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens die de logiesverstrekkers zelf al digitaal vastleggen in hun systemen. Praktisch alle hotels en hostels gebruiken een PMS of soortgelijk systeem voor het verwerken van gastgegevens. Via een eenvoudige export kan een deel van deze gegevens worden gedeeld met het digitale nachtregister.
 • PCI compliancy: de logiesverstrekkers leveren de gegevens aan d.m.v. een automatische export. Op deze manier is geen sprake van toegang tot uw systeem. Het is een zogenaamde ‘oneway’ connection, zodat PCI compliancy geborgd is.
 • Privacy: de logiesverstrekkers leveren alleen niet-privacy gevoelige gegevens aan. Op deze manier is privacy geen issue.
 • Gegevensbescherming: de niet-privacy gevoelige gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database waarvan dagelijks een backup wordt gemaakt. De online portal voor het opvragen van de inzichten is alleen toegankelijk voor gesloten groep van gebruikers en alleen via een beveiligde internet verbinding. De inzichten zijn niet herleidbaar tot individuele hotels.

Wat is de rol van VisitorData?

De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling en het beheer van het digitale nachtregister ondergebracht bij VisitorData. VisitorData zal namens de gemeente optreden bij het verzamelen, verwerken en ontsluiten van de gegevens, erop toezien dat gegevens correct worden aangeleverd en als contactpersoon optreden bij vragen. Teneinde actueel inzicht te krijgen in overnachtende gasten heeft VisitorData voor de gemeente en in afstemming met de hotels en KHN een systeem ontwikkeld voor het centraal en zoveel mogelijk geautomatiseerd verzamelen van de niet-privacy gevoelige gegevens in het digitale nachtregister. VisitorData zet deze gegevens direct om in actuele inzichten over overnachtende gasten: waar komen ze vandaan, hoe lang blijven ze, in welke delen van de stad en zijn ze hier om zakelijke of recreatieve redenen. De gemeente en alle aangesloten hotels en hostels krijgen toegang tot deze inzichten via een online portal. Deze inzichten kunnen door de gemeente worden gebruikt voor city marketing en door de aangesloten hotels en hostels voor benchmarking en management informatie.

Hoe werkt het?

Dagelijks delen de hotels en hostels de niet-privacy gevoelige gegevens met het digitale nachtregister door middel van een eenvoudige export. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en in een online portal omgezet tot actuele inzichten en grafieken. Hierbij is het mogelijk om verschillende invalshoeken te kiezen, bijvoorbeeld op het niveau van de stad, naar stadsdeel of naar herkomst (werelddeel/land). Het tijdvak kan naar believen worden ingesteld. Daarnaast kunnen diverse filters worden geselecteerd, zoals hoofdreden van bezoek (business of leisure) of verblijfstype en is het mogelijk direct te switchen tussen gasten en overnachtingen. Alle hoteliers ontvangen een eigen login waarmee ze toegang krijgen tot de online portal. De online portal is alleen via een beveiligde verbinding toegankelijk en de informatie is niet herleidbaar tot individuele logiesaccommodaties.

Infographic

Uitrol van het digitale nachtregister in Amsterdam

In de komende maanden worden alle Amsterdamse hotels en hostels door VisitorData benaderd voor aansluiting op het systeem. Planning is het digitale nachtregister eind 2017 volledig te hebben uitgerold. Hotels en hostels zullen zoveel mogelijk ‘groepsgewijs’ o.b.v. hun PMS worden aangesloten. De ontwikkeling van de benodigde technische zaken (query/report en export) stemmen we eerst af met uw PMS leverancier. Er zijn geen kosten verbonden aan aansluiting op het digitale nachtregister, maar het kan zijn dat uw PMS leverancier enige kosten in rekening brengt voor de (eenmalige) ondersteuning. Met de PMS leveranciers vindt overleg plaats om de eventuele kosten zo laag mogelijk te houden. Aansluiting gebeurt alleen na schriftelijke toestemming. U ontvangt daarvoor van VisitorData een formulier zodra de aansluitprocedure voor uw PMS gereed is en alle hotels en hostels die van dat PMS gebruik maken worden aangesloten.

Vraag & antwoord

 • Welke gegevens dienen in het nachtregister vastgelegd te worden? Het Wetboek van Strafrecht stelt dat iedereen die tegen betaling logies verstrekt de volgende gegevens noteert van de hoofdboeker: naam, woonplaats, dag van aankomst en dag van vertrek, alsmede de aard van het reisdocument. In aanvulling daarop stelt de gemeentelijke APV dat iedere hotelier tevens dient bij te houden: nationaliteit, volledige adres, geboortedatum en -plaats, alsmede beroep of betrekking.
 • Is een papieren nachtregister verplicht of mag dit ook digitaal? Het is voldoende de gegevens digitaal vast te leggen en te bewaren. Hotels die van oudsher een papieren formulier gebruiken, kunnen dit uiteraard blijven doen maar dat is voor het nachtregister geen verplichting. Wel kan het handig zijn een papieren versie te blijven gebruiken om een gast de gegevens aan te laten vullen (en later door de balie medewerker in te laten voeren in uw systeem) en om een handtekening van de gast te krijgen i.v.m. de huisregels (waaronder rookbeleid) en voor customer loyalty programma's.
 • Is het verplicht de gevraagde gegevens te registreren en te delen? Ja, op grond van de wet en de APV zijn logiesverstrekkers verplicht een nachtregister bij te houden, daarin specifieke gegevens vast te leggen en deze op verzoek te delen met de gemeente. De gemeente kan te allen tijde verzoeken om inzage in het nachtregister en voor de registratie van gegevens dient gebruik te worden gemaakt van een door de gemeente vastgesteld model of (digitaal) registratiemiddel. Amsterdam heeft ervoor gekozen een digitaal nachtregister in het leven te roepen, waarop alle logiesverstrekkers zullen worden aangesloten.
 • Op welke wijze is de privacy geborgd? Alleen niet-privacy gevoelige gegevens worden verzameld en centraal opgeslagen in een beveiligde database. Hiermee is de privacy geborgd en wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Van wie zijn de gegevens die met de gemeente worden gedeeld? De gegevens zijn en blijven van de individuele hotels en mogen alleen voor onderzoeks- en analysedoeleinden worden gebruikt en mogen niet voor andere doeleinden met derden worden gedeeld. Over de bescherming en het gebruik van de gegevens zijn afspraken gemaakt met KHN afdeling Amsterdam.
 • Welke partij draagt zorg voor het beheer en onderhoud van het systeem? De gemeente Amsterdam heeft de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de online portal, de centrale database en de interfaces ondergebracht bij VisitorData. VisitorData zal namens de gemeente optreden bij het verzamelen, verwerken en ontsluiten van de gegevens, erop toezien dat gegevens correct worden aangeleverd en als contactpersoon optreden bij vragen.
 • Welke kosten zijn er met het digitale nachtregister gemoeid? Uitgangspunt is de kosten voor de logiesverstrekkers zo laag mogelijk te houden. Zo wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de gegevens die de logiesverstrekkers reeds digitaal hebben vastgelegd in hun systemen, zodat de gegevens via een export automatisch kunnen worden aangeleverd.
 • Hoe wordt geborgd dat er geen concurrentiegevoelige informatie vrijkomt? In de online portal wordt bij het selecteren van de filters gecontroleerd dat de getoonde inzichten niet herleidbaar zijn tot individuele logiesaccommodaties. Daarnaast zal de data die in de centrale database wordt opgeslagen, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd tegen datahacking.
 • Welke inzichten kunnen op basis van de gegevens worden verkregen? De online portal biedt actuele en gedetailleerde inzichten, waarbij verschillende invalshoeken, tijdvakken en filters kunnen worden geselecteerd. Deze inzichten kunnen als basis dienen voor gerichte marketing maar kunnen ook worden gebruikt als basis voor management informatie of benchmarking.

Wet- en regelgeving omtrent het nachtregister

Artikel 438, eerste lid Wetboek van Strafrecht

Hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie indien hij: nalaat zich onverwijld bij aankomst van de persoon die in de door hem gehouden inrichting de nacht zal doorbrengen een geldig reisdocument of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te doen overleggen; geen doorlopend register houdt of nalaat daarin onverwijld bij de aankomst van die persoon zijn naam, woonplaats en dag van aankomst aan te tekenen of te doen aantekenen alsmede zelf daarin aantekening te houden of te doen houden van de aard van het overgelegde document, en, bij het vertrek, de dag van het vertrek; nalaat dat register op aanvraag te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar.

Artikel 2.26 Nachtregister (APV Amsterdam)

 1. In dit artikel wordt verstaan onder inrichting: elke ruimte waarin bij wijze van uitoefening van beroep of bedrijf aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt gegeven.
 2. Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie daarvan staakt, doet hiervan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien dagen, mededeling aan de burgemeester.
 3. De exploitant van een inrichting houdt een register bij als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, volgens een door de burgemeester vastgesteld model.
 4. Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt alsmede de kampeerder doet onmiddellijk bij aankomst aan de exploitant volledig en naar waarheid opgave van zijn naam, adres, woonplaats, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, beroep of betrekking, dag van aankomst en dag van vertrek.

Meer informatie over VisitorData

Laat uw gegevens achter en krijg een Nederlands- en Engelstalige flyer opgestuurd.